PROFIL KANCELÁRIE MEDIÁCIA KONTAKT
SK ENG
Záhradnícka 64, 821 08 Bratislava
Slovenská republika
tel./fax: +421 2 / 55 42 31 97
mobil: +421 / 903 423 224
dma@martinkovalawfirm.com

MEDIÁCIA

Mediácia

 • alternatívne riešenie sporov realizované účastníkmi konfliktu za asistencie neutrálnej osoby - mediátora

Mediátor

 • neutrálna osoba asistujúca účastníkom sporu pri ich vzájomnej komunikácii

Výhody mediácie

 • účastníci sporu si sami hľadajú a nachádzajú jeho riešenie podľa svojich potrieb
 • flexibilita (mediáciu možno využiť napr. aj v spore, ktorý je už vedený ako súdny spor)
 • neformálnosť
 • menšia emočná, časová a finančná náročnosť
 • možnosť zachovania kvality vzťahov sporiacich sa strán
 • pozitívna skúsenosť pre budúce výzvy v živote

Využitie mediácie v praxi

 • občianskoprávne spory
 • rodinnoprávne spory
 • obchodnoprávne spory
 • pracovnoprávne spory
 • prípady určitého diskomfortu vo vzájomných vzťahoch (nemusí ísť o priamy a jasný rozpor s právnymi predpismi)

Vylúčenie mediácie

 • nesúhlas jedného z účastníkov sporu (mediácia je budovaná na princípe dobrovoľnosti)
 • extrémne silné emočné napätie brániace vzájomnej komunikácii
 • existencia nerovnováhy medzi účastníkmi mediačného procesu (napr. mentálne postihnutie, závislosť)
 • niekoľko výnimiek vyplývajúcich z právnych predpisov (napr. vznik a zánik manželstva, určenie materstva, zverenie dieťaťa do náhradnej starostlivosti, osvojenie dieťaťa)

Právna úprava

 • Zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii

Ceny

 • dohodou

Viac o mediácii na Slovensku